Welcome

Gedragscode voor Elektronisch Zakendoen

Oktober 2001 , ECP.NL 20

Algemeen

Bekendmaking

Wij, Success Tools, zullen zoveel mogelijk, op een voor elektronisch zakendoen geëigende wijze, bekendmaken dat wij deze gedragscode onderschrijven en naleven.

Definities:

In deze gedragscode hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:
1. elektronisch zakendoen: het geheel van activiteiten, communicaties en transacties, met een zakelijke doelstelling of achtergrond, welke op elektronische wijze worden uitgevoerd;
2. wederpartij: waar in deze gedragscode gesproken wordt van ‘wederpartij’, wordt tevens de potentiële wederpartij bedoeld, alsmede overige geadresseerden of personen/organisaties met wie wij elektronisch zakendoen;

Reikwijdte van de gedragscode voor elektronisch zakendoen

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is de gedragscode in zijn geheel van toepassing op al ons elektronisch zakendoen.

Specifieke aspecten met betrekking tot consumenten

Wij zullen er voor zorgdragen dat op wensen, vragen en problemen van consumenten met betrekking tot onze goederen en/of diensten binnen 14 dagen wordt gereageerd en deze vervolgens onverwijld adequaat worden afgehandeld. Indien een consument een elektronische bestelling bij ons heeft geplaatst zullen wij de ontvangst daarvan zo spoedig mogelijk langs elektronische weg bevestigen.

Betrouwbaarheid

Betrouwbare informatie

Wij zullen er zoveel mogelijk voor zorgdragen, dat alle van ons afkomstige informatie, waaronder informatie over onze organisatie, samenwerkingsverbanden, producten en diensten die wij door middel van elektronisch zakendoen ter beschikking stellen inhoudelijk juist en volledig is.

Erkenning elektronische communicatie

Indien wij informatie elektronisch ontvangen, zullen wij daaraan geen geldigheid, enig juridisch effect en/of enige afdwingbaarheid ontzeggen vanwege het enkele feit dat de informatie elektronisch is en wij de informatie niet (ook) op papier hebben ontvangen.
Dit betekent ondermeer dat, indien door middel van elektronische communicatie beoogd wordt een overeenkomst tot stand te brengen, wij de totstandkoming van een dergelijke overeenkomst niet zullen ontkennen vanwege het enkele feit dat wij het aanbod/de aanvaarding niet (ook) op papier hebben verzonden dan wel ontvangen.
Voorts zullen wij, indien in een (gerechtelijke) procedure elektronische informatie zal worden ingebracht als bewijs, ons er niet op beroepen dat deze informatie onvoldoende bewijs oplevert, vanwege het enkele feit dat de informatie aan ons niet (ook) op papier beschikbaar is gesteld.

Betrouwbare systemen en organisatie

Wij zullen ons er tot het uiterste voor inspannen om bij elektronisch zakendoen onze organisatie en onze systemen op een betrouwbare manier vorm te geven en in te richten. Voor zover mogelijk maken wij hierbij gebruik van generieke en toegankelijke standaarden.
Dit betekent dat wij er onder meer voor zorgdragen, dat ons elektronisch zakendoen op zodanige wijze past binnen onze organisatie en dat onze informatie- en communicatiesystemen op zodanige wijze zijn ingericht, dat op elektronische wijze aangegane verplichtingen of gedane toezeggingen ook door ons kunnen worden nagekomen. Tevens zullen wij ervoor zorgdragen, dat de bij ons elektronisch zakendoen gebruikte informatie- en communicatiesystemen voldoende beschikbaar en duurzaam zijn om op adequate wijze, in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving, contractuele verplichtingen en naar redelijke maatstaven onze diensten en/of producten te kunnen aanbieden.

Elektronische handtekeningen

Wij zullen tijdig, inzichtelijk en op een voor de wederpartij toegankelijke wijze, aangeven welke vormen en technieken van elektronische handtekeningen wij accepteren en/of gebruiken op grond waarvan deze elektronische handtekening met een geschreven handtekening wordt gelijkgesteld. Wij zullen ervoor zorgdragen dat bij het gebruik maken van een elektronische handtekening deze op betrouwbare wijze kan worden geverifieerd. Derde partijen die wij daarbij eventueel inschakelen, zullen aantoonbaar dienen te voldoen aan onafhankelijk vastgestelde kwaliteitseisen.
De gebruiker van een elektronische handtekening is verantwoordelijk voor de zorgvuldige omgang met, en vertrouwelijkheid van codes en/of sleutels.

Transparantie

Optimale transparantie van informatie

Wij zullen ons er tot het uiterste toe inspannen, dat de wederpartij tijdig kan beschikken over alle relevante informatie met betrekking tot de inhoud en voorwaarden voor een bepaalde (beoogde) elektronische transactie, rekening houdend met de wijze van elektronisch zakendoen. In het bijzonder zullen wij, rekening houdend met de wijze van elektronisch zakendoen, en voordat een overeenkomst tot stand komt in ieder geval de volgende informatie verstrekken waarbij wij tevens zullen aangeven op welke wijze deze informatie wordt verstrekt:

A. Identiteit van Aanbieder

1. identiteit en adres/plaats van vestiging, nummer van inschrijving in het handelsregister en eventueel BTW-nummer;
2. het telefoonnummer, het adres via welke elektronisch kan worden gecommuniceerd, en het bezoekadres (van de vestiging) waar een klacht kan worden ingediend;
3. wanneer de activiteiten van ons aan een vergunningstelsel zijn onderworpen, de gegevens over de bevoegde toezichthoudende autoriteit;
4. in het geval er sprake is van een gereglementeerd beroep, (i) gegevens over de beroepsvereniging of –organisatie waarbij wij zijn ingeschreven, (ii) de beroepstitel en de lidstaat van de Europese Unie waar deze is toegekend, en (iii) een verwijzing naar de van toepassing zijnde beroepsregels en de wijze van toegang ertoe;
5. de gedragscodes welke door ons zijn onderschreven en de wijze waarop die codes langs elektronische weg geraadpleegd kunnen worden;

B. Het transactieproces

6. de verschillende technische stappen om tot het sluiten van het contract te komen;
7. uitsluitsel omtrent de vraag of het afgesloten contract door ons zal worden gearchiveerd en of het toegankelijk zal zijn;
8. de technische middelen waarmee invoerfouten opgespoord en gecorrigeerd kunnen worden voordat de overeenkomst tot stand komt;
9. de talen waarin de overeenkomst gesloten kan worden;
10. de geldigheidsduur van het aanbod of van de prijs;
11. informatie over de termijnen waarop de producten zullen worden geleverd of de diensten zullen worden verricht;
12. of, wanneer en op welke wijze een ontvangstbevestiging zal worden gezonden voor de betreffende transacties;
13. voorzover van toepassing, indien een koop op afstand strekt tot de periodieke of voortdurende aflevering van producten of diensten, de minimale duur van de overeenkomst, en de vereisten voor opzegging van de overeenkomst;
14. de wijze van facturering, betaling, aflevering of uitvoering van een koop op afstand;
15. of, en op welke wijze, de wederpartij de bestelde producten of diensten kan terugzenden indien deze niet aan de overeenkomst voldoen, alsmede informatie over eventuele terugbetaling van het aankoopbedrag;
16. het al dan niet van toepassing zijn van de mogelijkheid voor de wederpartij om de overeenkomst te ontbinden, alsmede de vereisten om van dit recht gebruik te maken;

C. Prijzen en andere informatie met betrekking tot de aangeboden producten of diensten

17. de belangrijkste kenmerken van de aangeboden producten of diensten;
18. de prijs van de aangeboden producten of diensten, inclusief alle belastingen;
19. eventuele overige bijkomende kosten en verplichtingen, zoals bijzondere communicatietarieven, afleveringskosten, verzekeringen, onkostenvergoedingen etc., en voor wiens rekening deze komen;
20. eventuele relevante informatie omtrent de certificatie van de aangeboden producten of diensten; alsmede informatie omtrent de instantie van wie een dergelijke kwalificatie is verkregen;

D. De toepasselijke voorwaarden

21. de inhoud van de overeenkomst met toepasselijke algemene voorwaarden;
22. de eventueel overige van toepassing zijnde garanties;
23. welk recht van toepassing;
24. welke mogelijkheden er zijn tot geschillenbeslechting.

Herkenbare reclame-uitingen

Onze op elektronische wijze beschikbaar gestelde en/of verspreide reclame-uitingen zullen steeds duidelijk als reclame-uitingen en als afkomstig van ons herkenbaar zijn. Indien wij op elektronische wijze reclame-uitingen van anderen beschikbaar stellen en/of verspreiden, zullen wij ervoor zorgen dat deze uitingen herkenbaar en herleidbaar zijn tot deze anderen. Indien wij gebruik maken van aanbiedingen zoals kortingen, premies of geschenken in relatie tot de door ons aangeboden producten, dan zullen deze aanbiedingen als zodanig duidelijk herkenbaar zijn. Tevens zullen wij de voorwaarden om van deze aanbiedingen gebruik te kunnen maken duidelijk en ondubbelzinnig kenbaar maken. Maken wij gebruik van wedstrijden en/of spelen in relatie tot de door ons aangeboden producten, dan zullen deze wedstrijden en/of spelen duidelijk als zodanig herkenbaar zijn. Tevens zullen wij de deelnemersvoorwaarden duidelijk en ondubbelzinnig aanduiden.

Opt-out:

Indien een ontvanger van onze reclame-uitingen, welke wij per elektronische post verzenden, expliciet aan ons of een door ons aangewezen derde bekend maakt, dat hij deze niet of niet langer wenst te ontvangen, dan zullen wij deze wens respecteren. In onze reclame-uitingen geven wij aan op welke wijze dit eenvoudig en snel kan gebeuren.

Opt-in:

Wij zullen geen reclame-uitingen via elektronische post verzenden, tenzij degene aan wie de reclameuitingen gericht zijn van tevoren expliciet bekend heeft gemaakt dat hij of zij deze reclame-uitingen wil ontvangen. Wij zullen aangeven op welke wijze dit eenvoudig en snel kan gebeuren.

Vertrouwelijkheid en Privacy

Privacy

Goede privacyzorg is een essentieel onderdeel van ons relatiebeheer en ons privacybeleid wordt daarom op inzichtelijke wijze kenbaar gemaakt. Wij zullen persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken, hetgeen onder meer betekent dat wij:
1. persoonsgegevens verzamelen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden;
2. persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie beschouwen en dat deze slechts verwerkt worden in het kader van onze normale bedrijfsvoering voor zover wettelijk toegestaan, waaronder in geval:
a) de wederpartij zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend, dan wel voor zover wettelijk noodzakelijk zijn uitdrukkelijke toestemming heeft verleend; of
b) de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de met de Aanbieder gesloten, of te sluiten overeenkomst; of
c) de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de verantwoordelijke onderworpen is; of
d) de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de wederpartij, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert;
3. persoonsgegevens niet verder zullen verwerken op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen;
4. tenzij wij op grond van wettelijke bepalingen anders zijn verplicht, persoonsgegevens niet langer zullen bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verzameld;
5. persoonsgegevens slechts zullen verwerken voor zover deze, gelet op de doeleinden waarvoor deze worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn, en dat wij de nodige maatregelen treffen opdat persoonsgegevens juist en nauwkeurig zijn;
6. passende technische en organisatorische maatregelen zullen treffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking;
7. de wederpartij, tenzij deze reeds op de hoogte is, tijdig onze identiteit en het doel van de verwerking zullen mededelen, en onder meer nadere informatie zullen verstrekken om een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen;
8. verzoeken van de wederpartij om inzage of correctie van hun gegevens zullen honoreren, mits deze zijn gedaan met redelijke tussenpozen;
9. indien wij op verzoek van wederpartij persoonsgegevens hebben verbeterd, aangevuld of verwijderd, wij derden aan wie deze gegevens eventueel zijn verstrekt zo spoedig mogelijk, in kennis zullen stellen van de verbetering, aanvulling of verwijdering, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost.

Vertrouwelijke informatie

Indien wij informatie ontvangen van een wederpartij c.q. van derden, waarvan wij redelijkerwijze weten of kunnen weten dat deze als vertrouwelijk behandeld dient te worden, zullen wij zorgdragen dat er voor de onder onze verantwoordelijkheid vallende informatie- en communicatiesystemen adequate maatregelen getroffen worden om deze vertrouwelijkheid te waarborgen. Voor zover mogelijk voor ons zullen wij aangeven of aan het zenden en/of ontvangen van informatie bijzondere risico’s voor het handhaven van de vertrouwelijkheid verbonden zijn.

Intellectuele eigendomsrechten

Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien wij bij de uitvoering van elektronisch zakendoen op elektronische wijze informatie, producten en/of diensten aanbieden waarop intellectuele rechten van derden rusten zullen wij dit expliciet vermelden en zullen wij ons er binnen de grenzen van het redelijke voor inspannen dat deze intellectuele eigendomsrechten worden gerespecteerd en hieruit voortvloeiende verplichtingen behoorlijk worden nagekomen. Indien wij kennis  nemen van inbreuk op dergelijke rechten door derden, zullen wij de betrokken rechthebbende voor zover redelijkerwijs mogelijk informeren.


Winkelwagen  

Geen producten

€0.00 Verzenden
€0.00 Totaal

Prijzen zijn inclusief BTW

Afrekenen

Nieuwe producten

Categorieën

Successtools

Tags:

45 seconden

Recent Reviews
  1. The greatest opportunity in the history of the world
    hhe
    dai ca ha (Review by hehe)